Τα υποστηρικτικά τμήματα στην Bayer Ελλάς

Οι Κεντρικές Υπηρεσίες της Bayer Ελλάς (Country Platform) περιλαμβάνουν διάφορα τμήματα που παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στον οργανισμό της Bayer Ελλάς. Τα τμήματα επικεντρώνονται στους κλάδους της Μηχανογράφησης, της Προμήθειας υλικών και υπηρεσιών απαραίτητων για τη λειτουργία της επιχείρησης, υπηρεσίες διαχείρισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης, νομικές υπηρεσίες, τμήμα Επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων, όπως φυσικά και Οικονομικές Υπηρεσίες. Όλα τα τμήματα συμβάλουν στη προστιθέμενη αξία της επιχείρησης, λειτουργώντας συμβουλευτικά στα εμπορικά τμήματα της εταιρείας, μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής λύσεων που διευκολύνουν την επιχειρηματική διαδικασία είτε εσωτερικά, είτε σε συνεργασία με ειδικούς εξωτερικούς συμβούλους, προκειμένου να εξασφαλίζεται υψηλή αποδοτικότητα για τον Όμιλο.