Πρόγραμμα Εταιρικής Δεοντολογίας

Επιχειρούμε πάντα σύμφωνα με τη Νομοθεσία και τους Κανονισμούς της εταιρείας

I. Το Πρόγραμμα Εταιρικής Δεοντολογίας αποτελεί τη βάση

 

Η Bayer έχει ως στόχο να επιτύχει στον ανταγωνιστικό στίβο μέσω της καινοτομίας και της υψηλής ποιότητας, λειτουργώντας αξιόπιστα και δίκαια. Αυτό σημαίνει ότι πάντα παρακολουθούμε τις  νομοθετικές ρυθμίσεις, γενικά αλλά και ειδικά με την εταιρεία. Η Πολιτική Εταιρικής Συμμόρφωσης αποτελεί τη βάση γι 'αυτό. Εφιστά την προσοχή σε μια σειρά από αρχές που έχουν ιδιαίτερη σημασία στην πράξη.

 

II. Βασικές αρχές

 

Η Bayer Ελλάς σέβεται απόλυτα την Ελληνική και Διεθνή νομοθεσία, και απαιτεί το ίδιο από όλους τους εργαζόμενους σε αυτή, καθώς και από όλους τους συνεργάτες της στη διεξαγωγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Η πολιτική αυτή περιλαμβάνει ορισμένα κύρια σημεία με ιδιαίτερη πρακτική σημασία.

III. Εφαρμογή της εταιρικής πολιτικής

 

1. Θεμιτός ανταγωνισμός

Η Bayer είναι απόλυτα προσηλωμένη στις αρχές που διέπουν τον δίκαιο και θεμιτό ανταγωνισμό, και ιδίως στην αυστηρή τήρηση της νομοθεσίας κατά του αθέμιτου ανταγωνισμού.

 

2. Ακεραιότητα στις επιχειρηματικές συναλλαγές

Καμία μορφή διαφθοράς δεν γίνεται ανεκτή!

 

3. Αρχή της αειφόρου ανάπτυξης

Η Bayer έχει επίγνωση της ευθύνης της για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της ασφάλειας των ανθρώπων.

 

4. Προάσπιση της νομοθεσίας για το εμπόριο στο εξωτερικό

Οι διατάξεις της Ελληνικής και Διεθνούς Νομοθεσίας σχετικά με το εμπόριο στο εξωτερικό πρέπει να τηρούνται.

 

5. Διασφάλιση Χρηματιστηριακών Συναλλαγών

Κάθε εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να τηρεί εχεμύθεια για κάθε εσωτερική πληροφορία που θα μπορούσε να επηρεάσει την τιμή της μετοχής της εταιρείας.

 

6. Σωστή καταγραφή και διαφάνεια των οικονομικών αναφορών

Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου πρέπει να προβλέπει την κατάλληλη τεκμηρίωση των βασικών επιχειρηματικών διαδικασιών. Πρέπει να θεσπιστούν έλεγχοι για να εξασφαλιστεί ότι όλα τα στοιχεία των εμπορικών συναλλαγώνπου σχετίζονται με λογιστικούς σκοπούς καλύπτονται πλήρως και σωστά.

 

7. Δίκαιες συνθήκες εργασίας με σεβασμό στον άνθρωπο

Όλοι οι εργαζόμενοι αναμένεται να συμπεριφέρονται με φιλικό, αντικειμενικό και δίκαιο τρόπο, και πάντα με σεβασμό προς τους συναδέλφους και τρίτους. Διακρίσεις ή παρενόχληση οποιουδήποτε είδους δεν γίνονται ανεκτά.

 

8. Προστασία των δικαιωμάτων  πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας και σεβασμός στα αντίστοιχα δικαιώματα των άλλων.

Εμπιστευτικές πληροφορίες της εταιρείας δεν πρέπει να αποκαλύπτονται σε οποιονδήποτε τρίτο ή να δημοσιοποιούνται. Κατ’ επέκταση, οι εργαζόμενοι πρέπει να αντιμετωπίζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των άλλων φορέων / εταιρειών με τον ίδιο σεβασμό.

 

9. Διαχωρισμός προσωπικών συμφερόντων από τα εταιρικά συμφέροντα

Όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να διατηρούν πάντα τα προσωπικά τους συμφέροντα ξεχωριστά από αυτά της εταιρείας. Αποφάσεις του Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας και επιχειρηματικές σχέσεις με τρίτους πρέπει να βασίζονται αποκλειστικά σε αντικειμενικά κριτήρια.

 

10. Συνεργασία με τις Αρχές

Η εταιρεία δεσμεύεται να συνεργάζεται με όλες τις αρχές και τους κυβερνητικούς οργανισμούς. Όλες οι πληροφορίες που κοινοποιούνται στις αρχές πρέπει να είναι ακριβείς και πλήρεις και να παρέχονται πλήρως, έγκαιρα και κατανοητά.