Γνωρίστε τα γεγονότα

Τι είναι η Δημοσιοποίηση

Η Bayer υποστηρίζει πλήρως την ενίσχυση της διαφάνειας στις σχέσεις μεταξύ της φαρμακευτικής βιομηχανίας και των επαγγελματιών υγείας αλλά και των επιστημονικών υγειονομικών φορέων, συνεπώς εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τον Κώδικα Δημοσιοποίησης της EFPIA, τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ και τις τοπικές νομοθετικές ρυθμίσεις (άρθρο 66, παρ.7α ν.4316/2014 ΦΕΚ Α270/24.12.2014).

40 εξέχουσες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σε 33 χώρες έχουν δεσμευθεί για τον κώδικα Δημοσιοποίησης της EFPIA

 

Ο κώδικας Δημοσιοποίησης της EFPIA (πλήρης τίτλος: Κώδικας Δημοσιοποίησης της EFPIA για μεταφορά αξιών από τις φαρμακευτικές εταιρείες προς τους Επαγγελματίες Υγείας και τους Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς) είναι μια εθελοντική δέσμευση που απαιτεί από όλες τις εταιρείες-μέλη της EFPIA να δημοσιοποιούν τη μεταφορά αξιών προς τους Επαγγελματίες Υγείας και τους Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς. Βάσει αυτού του κώδικα, όλες οι εταιρείες που είναι μέλη της EFPIA, συμπεριλαμβανομένης της Bayer, θα δημοσιεύσουν όλες τις άμεσες και έμμεσες, χρηματικές και μη χρηματικές αξίες που σχετίζονται με την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση των συνταγογραφούμενων φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση. Η πρώτη δημοσιοποίηση που αφορά σε μεταφορά αξιών που πραγματοποιήθηκαν το 2015 θα γίνει μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016 το αργότερο. Αυτή η διαδικασία δημοσιοποίησης θα πρέπει να επαναληφθεί για κάθε περίοδο αναφοράς κατά τα επόμενα έτη.

 

 

 

Ύψος της αποζημίωσης

 

Οι Επαγγελματίες Υγείας αποζημιώνονται για την εμπειρία τους και τις υπηρεσίες που παρέχουν στη φαρμακευτική βιομηχανία. Το επίπεδο των μεταφερόμενων αξιών εξαρτάται από το είδος της δραστηριότητας, το επίπεδο τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης και διάθεσης χρόνου του επαγγελματία υγείας. Τα επιτρεπόμενα ποσά εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες, π.χ. τοπικό επίπεδο  εισοδήματος, νομοθεσία και κώδικες Δεοντολογίας. Η βασική αρχή είναι το ποσό της τιμητικής αμοιβής να είναι σύμφωνο με την εύλογη αξία αγοράς για τις υπηρεσίες που ελήφθησαν, ώστε οι αμοιβές αυτές να μην χρησιμοποιούνται καταχρηστικά για επιρροή των θεραπευτικών επιλογών των επαγγελματιών υγείας.

 

 

 

Ονομαστική ή συγκεντρωτική Δημοσιοποίηση;

 


Η μεταφορά αξιών προς Επαγγελματίες Υγείας θα πρέπει να αναφέρονται σε ατομική ή συγκεντρωτική βάση. Καθώς ο κώδικας Δημοσιοποίησης της EFPIA είναι μια αυτό-υποχρέωση της βιομηχανίας, η νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες επιτρέπει ονομαστική δημοσιοποίηση μόνο με τη ρητή συγκατάθεση από τον επαγγελματία υγείας. Σε περίπτωση που ένας επαγγελματίας υγείας δεν χορηγεί τη συγκατάθεσή του/της για ονομαστική δημοσιοποίηση, οι μεταφερόμενες αξίες προς αυτόν θα πρέπει να αναφέρονται σε συγκεντρωτική βάση. Σε ορισμένες χώρες, η συγκατάθεση πρέπει επίσης να λαμβάνεται και από τους Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς. Επενδύσεις στον τομέα «Έρευνα και Ανάπτυξη» θα αναφέρονται πάντα σε συγκεντρωτικό επίπεδο όπως ρυθμίζεται από τον κώδικα Δημοσιοποίησης της EFPIA.

 

 

 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

 

Η Bayer σέβεται πλήρως το απόρρητο και την ασφάλεια των δεδομένων. Ως εκ τούτου, λαμβάνουμε πολλαπλά μέτρα για την προστασία τους σύμφωνα με τις πολιτικές απορρήτου δεδομένων που απαιτούνται και ελέγχονται από τις τοπικές και τις παγκόσμιες αρχές. Επιπλέον, τα δεδομένα δημοσιοποιούνται μόνο αν ο επαγγελματίας υγείας έχει δώσει τη ρητή έγγραφη συγκατάθεσή του ή ορίζεται διαφορετικά στην τοπική νομοθεσία όπως στην Ελλάδα. Μηχανισμοί υψηλής ασφάλειας δεδομένων είναι σε θέση να εξασφαλίσουν την προστασία των δεδομένων από εξωτερικές επιθέσεις και πράξεις χειραγώγησης. Επιπλέον, η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με τη δημοσιοποίηση περιορίζεται εσωτερικά σε αρμόδιους υπαλλήλους υπεύθυνους για τη συλλογή δεδομένων ή την σύνταξη της κατάστασης μεταφοράς αξιών.

 

 

 

Πλήρης Δημοσιοποίηση

 

Πιστεύουμε ότι μόνο η πλήρης δημοσιοποίηση παρέχει μία δίκαιη εικόνα της σχέσης μας με έναν επαγγελματία υγείας και ως εκ τούτου δεν θα δημοσιοποιήσουμε μέρος των δεδομένων σε ονομαστικό επίπεδο, μερικώς. Οποιαδήποτε διαφωνία να δημοσιοποιηθεί μια συγκεκριμένη δραστηριότητα αντιμετωπίζεται από την Bayer ως γενική άρνηση για δημοσιοποίηση. Αντ'αυτού, όλες οι μεταφερόμενες αξίες θα πρέπει να αναφέρονται σε συγκεντρωτική βάση, μέσα στο πρότυπο αναφοράς EFPIA, όπου αυτό εφαρμόζεται από την τοπική νομοθεσία.