Μεταφορά αξιών προς Επαγγελματίες Υγείας

Δημοσιοποίηση δεδομένων

 

 

 

Σύμφωνα με τον Κώδικα Δημοσιοποίησης της EFPIA, τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΣφΕΕ καθώς και την τοπική Νομοθεσία (ν.4316/2014) η Bayer δημοσιοποιεί τις μεταφερόμενες αξίες προς επαγγελματίες υγείας και επιστημονικούς υγειονομικούς φορείς, οι οποίες συνδέονται με την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση συνταγογραφούμενων φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση.

 

Η Bayer Ελλάς βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα για να προχωρήσει σε  δημοσιοποίηση σύμφωνα με τα παραπάνω.

 

Μετά την έκδοση της υπ’ αρ. 5/2016 Γνωμοδότησης και 2/2017 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για το περιεχόμενο της οποίας λάβαμε γνώση την 30.6.2016 και 20.04.2017 αντίστοιχα, δημοσιοποιούνται στην παρούσα σελίδα κατά τρόπο συγκεντρωτικό οι μεταφερόμενες αξίες προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ), ονομαστικά οι μεταφερόμενες αξίες προς Επαγγελματίες Υγείας στα πλαίσια των Τύπου Β εκδηλώσεων και ονομαστικά οι αντίστοιχες μεταφερόμενες αξίες προς Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ).

 

Επιφυλασσόμαστε σε επικαιροποιημένη δημοσιοποίηση εν αναμονή των οριστικών οδηγιών των εμπλεκόμενων φορέων της Διοίκησης.

 

 

 

 

Τα στοιχεία που δημοσιοποιούνται περιλαμβάνουν μεταφερόμενες αξίες που αφορούν σε τέσσερεις βασικές κατηγορίες:

Κατηγορίες

Μεταφορά αξιών

Επαγγελματίες Υγείας

Επιστημονικοί Υγειονομικοί Φορείς

Δωρεές και χορηγίες

-

είτε χρηματικές ή άλλες

Εκδηλώσεις

1. Κόστος εγγραφής

2. Έξοδα Μετάβασης και διαμονής

1. Χορηγία

Συμβουλευτικές και άλλες υπηρεσίες

1. Κόστος Αμοιβής

2. Σχετιζόμενα έξοδα βάσει σύμβασης (π.χ. έξοδα μετάβασης και διαμονής, κόστος εγγραφής)

Έρευνα και ανάπτυξη

Κόστος αμοιβής, έξοδα μετάβασης & διαμονής και οποιοδήποτε σχετιζόμενο έξοδο το οποίο καλύπτεται και σχετίζεται με αυτή την υπηρεσία

Δημοσιοποίηση στοιχείων μεταφοράς αξιών

Εμείς στη Bayer είμαστε πεπεισμένοι ότι η στενή συνεργασία με τους επαγγελματίες υγείας καθώς και η συνεχής κατάρτισή τους είναι καθοριστικές για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων για τους ασθενείς που προσπαθούμε να βοηθήσουμε.

Είμαστε δεσμευμένοι σχετικά με τη διαφάνεια σε ότι αφορά τον τρόπο με τον οποίο αποζημιώνουμε τους επαγγελματίες υγείας (ΕΥ) καθώς και τους επιστημονικούς υγειονομικούς φορείς (ΕΥΦ) για το χρόνο και την εξειδικευμένη γνώση που προσφέρουν. Όταν συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένους ιατρούς, συμμορφωνόμαστε προς τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, όπως ο Κώδικας Δημοσιοποίησης EFPIA  στην Ευρώπη, καθώς και προς διάφορες νόμιμες υποχρεώσεις αναφοράς και σεβόμαστε πλήρως την ανεξαρτησία και την ακεραιότητα αυτών των επαγγελματιών. Ο κώδικας δημοσιοποίησης EFPIA μεταφέρεται τοπικά με τον  κώδικα δεοντολογίας του ΣΦΕΕ και από την κείμενη Ελληνική νομοθεσία (άρθρο 66, παρ.7α ν.4316/2014 ΦΕΚ Α270/24.12.2014). Αυτοί οι κώδικες σχεδιάζονται προκειμένου να εξασφαλίζεται η αποφυγή ακόμη και της εντύπωσης περί πιθανών συγκρούσεων συμφέροντος. Καθιστώντας τη συνεργασία μεταξύ της βιομηχανίας και της ιατρικής κοινότητας πιο διαφανή, το κοινό μπορεί να κατανοήσει καλύτερα τη μεγάλη σημασία και την αξία συνεργασίας.   

Προκειμένου να καταστήσει πλέον διαφανή τη φύση και την έκταση της αλληλεπίδρασης μεταξύ της φαρμακευτικής βιομηχανίας και των επαγγελματιών υγείας καθώς και των επιστημονικών υγειονομικών φορέων  η Bayer τεκμηριώνει και δημοσιοποιεί όλες τις μεταφερόμενες αξίες, εντός του πεδίου εφαρμογής του Κώδικα Δημοσιοποίησης EFPIΑ και των τοπικών κανονισμών και νόμων, στις οποίες προβαίνει, άμεσα ή έμμεσα, προς όφελος ενός επαγγελματία υγείας ή ενός επιστημονικού υγειονομικού φορέα. Η περίοδος αναφοράς είναι πάντα ένα πλήρες ημερολογιακό έτος. Η πρώτη αναφορά, που θα εκδοθεί το 2016, θα καλύπτει όλες τις σχετικές δράσεις που διενεργήθηκαν το 2015.

Ο σκοπός αυτού του μεθοδολογικού σημειώματος είναι να επιτρέψει σε οποιοδήποτε άτομο έχει πρόσβαση στην αναφορά, να κατανοήσει πώς η Bayer τεκμηριώνει και δημοσιοποιεί τις σχετικές πληροφορίες. Εξηγεί, ιδιαίτερα, τις λεπτομέρειες της συλλογής δεδομένων καθώς και τη μεθοδολογία αναφοράς. Οι γενικοί κανόνες του Κώδικα Δημοσιοποίησης EFPIΑ ισχύουν για όλες τις εταιρείες μέλη, και όλες οι εταιρείες δημοσιοποιούν τις σχετικές μεταφερόμενες αξίες σε ένα προκαθορισμένο μορφότυπο. Παρομοίως, η τοπική νομοθεσία σχετικά με τη Δημοσιοποίηση υποχρεώνει όλες τις ελληνικές φαρμακευτικές εταιρείες να δημοσιοποιούν τη σχετική μεταφορά αξιών στην οποία προβαίνουν. Ωστόσο, κάποιες λεπτομέρειες της μεθοδολογίας αναφοράς αφήνονται στη διακριτική ευχέρεια των εταιρειών με σκοπό να επιτρέπεται η ευελιξία που απαιτείται για την προσαρμογή στις εσωτερικές διαδικασίες. 

Σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με την υποχρέωση δημοσιοποίησης μιας συγκεκριμένης παροχής, η εταιρεία μας στοχεύει πάντα στην πλήρη δημοσιοποίηση. Μόνο εάν μια παροχή είναι σαφώς εκτός του πεδίου του Κώδικα Δημοσιοποίησης ή της τοπικής νομοθεσίας, δε θα συμπεριλαμβάνεται στην εκδιδόμενη αναφορά.

Το παρόν μεθοδολογικό σημείωμα είναι διαμορφωμένο ως εξής: Με βάση μια συγκεκριμένη ερώτηση, θα εξηγήσουμε λεπτομερώς πώς η Bayer διαχειρίζεται τις δημοσιοποιήσεις των παροχών προς Επαγγελματίες Υγείας και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς. Η γενική εξήγηση συνοδεύεται – όπου είναι δυνατόν – από παραδείγματα προκειμένου να εξασφαλίζεται η σαφής κατανόηση. To παρόν πρέπει να αναγνωσθεί σε συδνυασμό με την παρακάτω σημαντική σημείωση.

 

Σημαντική σημείωση:  Η Bayer Ελλάς βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα για να προχωρήσει σε  δημοσιοποίηση σύμφωνα με τα παραπάνω.

Μετά την έκδοση της υπ’ αρ. 5/2016 Γνωμοδότησης και 2/2017 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για το περιεχόμενο της οποίας λάβαμε γνώση την 30.6.2016 και 20.04.2017 αντίστοιχα, δημοσιοποιούνται στην παρούσα σελίδα κατά τρόπο συγκεντρωτικό οι μεταφερόμενες αξίες προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ), ονομαστικά οι μεταφερόμενες αξίες προς Επαγγελματίες Υγείας στα πλαίσια των Τύπου Β εκδηλώσεων και ονομαστικά οι αντίστοιχες μεταφερόμενες αξίες προς Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ).

Επιφυλασσόμαστε  σε επικαιροποιημένη δημοσιοποίηση εν αναμονή των οριστικών οδηγιών των εμπλεκόμενων φορέων της Διοίκησης.

 

 

 

 

 

 

I. Απόρρητο Δεδομένων

Ερώτηση

Ποια είναι η σπουδαιότητα της συγκατάθεσης των Επαγγελματιών για τη δημοσίευση των δεδομένων;  

Νομικό Πλαίσιο

Καθώς ο Κώδικας Δημοσιοποίησης αποτελεί μια υποχρέωση στην οποία η φαρμακευτική βιομηχανία υποβάλλεται στις περισσότερες των περιπτώσεων εκούσια, η δημοσίευση των δεδομένων εξαρτάται από τη συγκατάθεση κατά κανόνα των εμπλεκόμενων Επαγγελματιών Υγείας. Σε ορισμένες χώρες, πρέπει να συναινέσουν και οι Επιστημονικοί Υγειονομικοί Φορείς για τη δημοσίευση των δεδομένων. Όλοι έχουν το νόμιμο δικαίωμα να προστατεύουν δεδομένα που τους αφορούν. Αυτό το βασικό δικαίωμα καλύπτει την καταγραφή, επεξεργασία και διάδοση των όποιων προσωπικών πληροφοριών, τα οποία απαιτούν τη σαφή συγκατάθεση του θιγόμενου ατόμου. Υπάρχουν αυστηρές απαιτήσεις  για την όποια συγκατάθεση – πρέπει να είναι ρητή, να είναι οπτικά εμφανής μέσα στο κείμενο της όποιας σύμβασης ή άλλων εγγράφων, και πρέπει να είναι διατυπωμένη με σαφήνεια και διαφάνεια. Στην Ελλάδα η Δημοσιοποίηση είναι υποχρεωτική από το Νόμο για όσες κατηγορίες παροχών όπως αυτές διευκρινίζονται στις Γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Νο. 5/2016 και 2/2017) και ως εκ τούτου η γραπτή συγκατάθεση των Επαγγελματικών Υγείας και Επιστημονικών Υγειονομικών Φορέων δεν είναι συστημικά απαραίτητη.

Μεθοδολογία

Η Bayer ζητά τη συγκατάθεση από όλους τους Επαγγελματίες Υγείας και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς πριν ξεκινήσει μια αλληλεπίδραση που θα οδηγήσει σε μεταφορά αξιών. Εάν δε δοθεί η εν λόγω συγκατάθεση, η Bayer θα δημοσιεύσει τις μεταφερόμενες αξίες μόνο στο συγκεντρωτικό τμήμα της αναφοράς, χωρίς να αναφέρει το όνομα, τη διεύθυνση ή άλλα προσωπικά στοιχεία του παραλήπτη. 

 

Το ανωτέρω δεν χρειάζεται λόγω της υποχρεωτικής δημοσιοποίησης βάσει της Ελληνικής Νομοθεσίας για όσες κατηγορίες παροχών όπως αυτές διευκρινίζονται στις Γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Νο. 5/2016 και 2/2017).

 

Ερώτηση

Πώς αντιδρά η Bayer εάν ένας Επαγγελματίας Υγείας, παρά τις προσπάθειές μας για επίτευξη πλήρους συγκατάθεσης, δίνει μόνο μερική συγκατάθεση που αφορά στη δημοσίευση επιλεγμένων παροχών;

Παράδειγμα

Βάσει της Ελληνικής Νομοθεσίας για τη δημοσιοποίηση αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να προκύψει.

Μεθοδολογία

Κάθε Φαρμακευτική Επιχείρηση οφείλει να δημοσιοποιεί ονομαστικά, το αργότερο εντός έξι μηνών από το κλείσιμο εκάστου ημερολογιακού έτους, κάθε παροχή που χορηγεί προς τρίτους Επαγγελματίες Υγείας και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δωρεές, χορηγίες, κόστος εγγραφής σε συνέδρια και εκδηλώσεις επιστημονικής ενημέρωσης της ιατρικής κοινότητας, όπως αυτές ορίζονται ειδικότερα στις εκάστοτε εγκυκλίους του ΕΟΦ, έξοδα μετάβασης και διαμονής ως και κάθε άλλη παροχή βάσει σύμβασης ή από ελευθεριότητα, αναφορικά με την προώθηση των συνταγογραφούμενων φαρμάκων.

Ερώτηση

Για πόσο καιρό διαθέτουμε την πληροφορία στην πλατφόρμα δημοσιοποίησης;

Μεθοδολογία

Γενικά, η αναφορά μας είναι διαθέσιμη για μια περίοδο τριών ετών. Τροποποιούμε την αναφορά ανάλογα, εάν απαιτείται,  για συγκεκριμένους (π.χ. νομικούς) λόγους.

II. Γενικές ερωτήσεις

Ερώτηση

Τι κάνουμε στην περίπτωση διασυνοριακών αλληλεπιδράσεων, όπου γίνεται μεταφορά αξιών προς έναν επαγγελματία υγείας ή έναν επιστημονικό υγειονομικό φορέα που έχει τη βάση του σε μια άλλη Ευρωπαϊκή χώρα;

Παράδειγμα

Αυτού του είδους η κατάσταση περιλαμβάνει τις περιπτώσεις εκείνες όπου η τοπικά συνδεδεμένη εταιρεία π.χ. στην Ιταλία συνάπτει μια συμφωνία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με έναν Επαγγελματία Υγείας που έχει τη βάση του στη Ελλάδα και καταβάλλει αμοιβή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 

Μεθοδολογία

Η μεταφορά αξιών που γίνεται από μια τοπικά συνδεδεμένη εταιρεία προς έναν Επαγγελματία Υγείας ή Επιστημονικό Υγειονομικό Φορέα που ασκεί κυρίως το επάγγελμα σε μια άλλη (Ευρωπαϊκή) χώρα θα αναφέρονται από τη συνδεδεμένη εταιρεία που βασίζεται σε αυτή τη χώρα. Στα παραδείγματα που δίνονται παραπάνω, η παροχή θα αναφερθεί από το Ελληνικό νομικό πρόσωπο. Οι πληροφορίες θα δημοσιευθούν σε μια κεντρική ιστοσελίδα για τις χώρες εκείνες όπου δεν έχουμε συνδεδεμένες εταιρείες.

Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν εάν μια τοπική συνδεδεμένη εταιρεία σε μια μη Ευρωπαϊκή χώρα προβεί σε παροχή προς έναν Επαγγελματία Υγείας ή Επιστημονικό Υγειονομικό Φορέα που ασκεί κυρίως το επάγγελμα σε μια Ευρωπαϊκή χώρα.

 

 

 

Ερώτηση

Τι κάνουμε όταν η χρηματική επιχορήγηση γίνεται σε διαφορετικό νόμισμα από το νόμισμα της χώρας του παραλήπτη;

Παραδείγματα

Ένας γιατρός με βάση την Ελλάδα λαμβάνει χρηματοδότηση από εμάς προκειμένου να συμμετάσχει σε ένα συνέδριο φροντίδας υγείας στις ΗΠΑ και τα τέλη συμμετοχής καταβάλλονται σε δολάρια ΗΠΑ.

Ένας γιατρός που κυρίως ασκεί το επάγγελμα στο Ηνωμένο Βασίλειο εκτελεί χρέη ομιλητή σε μια εκδήλωση στην Ιταλία. Η κράτηση της πτήσης γίνεται από την συνδεδεμένη εταιρεία στην Ιταλία και πληρώνεται σε Ευρώ.  

Μεθοδολογία

Όλες οι μεταφερόμενες αξίες που προσδιορίζονται στην αναφορά μας θα εκφράζονται στο νόμισμα της χώρας όπου ο παραλήπτης ασκεί κυρίως το επάγγελμά του. Εάν η αρχική πληρωμή δεν έγινε σε Ευρώ, θα μετατρέπουμε το ποσό με βάση τη μέση ισοτιμία συναλλάγματος κατά το μήνα διεξαγωγής της παροχής. Παρακαλώ συμβουλευθείτε την ερώτηση 9 σχετικά με τον καθορισμό της ημερομηνίας που θεωρούμε ως ημερομηνία παροχής.  

Στο πρώτο παράδειγμα, θα μετατρέπαμε το καταβληθέν κόστος συμμετοχής σε Ευρώ. Η ισοτιμία συναλλάγματος είναι η μέση ισοτιμία συναλλάγματος κατά το μήνα διενέργειας του συνεδρίου. 

Στο δεύτερο παράδειγμα, θα μετατρέπαμε το κόστος της πτήσης σε Βρετανικές Λίρες. Η ισοτιμία συναλλάγματος είναι η μέση ισοτιμία συναλλάγματος κατά το μήνα της πτήσης.

 

Ερώτηση

Θα συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ στα νούμερα που δημοσιεύουμε;

Νομικό πλαίσιο

Ο Κώδικας Δημοσιοποίησης της EFPIA επιτρέπει στις εταιρείες μέλη να δημοσιεύουν μεικτές ή καθαρές τιμές (δηλαδή που συμπεριλαμβάνουν ή όχι ΦΠΑ).

Μεθοδολογία

Η Bayer θα αναφέρει όλες τις μεταφερόμενες αξίες ως καθαρά ποσά, χωρίς ΦΠΑ ή τυχόν άλλες παρακρατήσεις. Σε περίπτωση που επιβάλλονται μεμονωμένοι φόροι (π.χ. φόρος εισοδήματος), αυτοί θα συμπεριλαμβάνονται στα δημοσιευμένα ποσά.

Ερώτηση

Τι κάνουμε εάν μια μεταφερόμενη αξία συνδέεται με μια ομάδα προϊόντων που δεν αποτελείται αποκλειστικά  από συνταγογραφούμενα φάρμακα για ανθρώπινη χρήση;

Νομικό Πλαίσιο

Σύμφωνα με τον Κώδικα Δημοσιοποίησης της EFPIA, η μεταφορά αξιών καλύπτεται μόνο όταν πρόκειται για συνταγογραφούμενα φάρμακα για ανθρώπινη χρήση. Στην πράξη, ωστόσο, κάποιες δράσεις μπορεί να συνδέονται με μια ομάδα προϊόντων που αποτελείται από ένα συνδυασμό συνταγογραφούμενων και μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων και άλλων προϊόντων.

Παράδειγμα

Επαγγελματίες Υγείας είναι προσκεκλημένοι σε μια επιστημονική εκδήλωση, όπου παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μιας κλινικής μελέτης σχετικά με ένα συνταγογραφούμενο φάρμακο. Ταυτόχρονα, παρέχονται πληροφορίες σχετικά με μη συνταγογραφούμενα φάρμακα του ίδιου θεραπευτικού τομέα. 

Μεθοδολογία

Εφόσον οι μεταφερόμενες αξίες δεν συνδέονται αποκλειστικά με μη συνταγογραφούμενα φάρμακα ή ιατρικές συσκευές – που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Δημοσιοποίησης της EFPIA και την Ελληνικής Νομοθεσίας – η Bayer θα δημοσιοποιεί μόνο τις εν λόγω αξιες που αφορούν σε συνταγογραφούμενα φάρμακα.

Ερώτηση

Τι κάνουμε εάν πρέπει να ληφθεί υπόψη παραπάνω από μια περίοδος αναφοράς κατά τη δημοσίευση των λεπτομερειών παροχών;

Παράδειγμα

Αυτή η κατάσταση μπορεί να προκύψει σε διάφορες περιπτώσεις:

  1. Ένας επαγγελματίας υγείας συμφωνεί κατά τη διάρκεια μιας περιόδου αναφοράς να εμφανιστεί ως προσκεκλημένος ομιλητής σε μια εκδήλωση, έχει ήδη γίνει κράτηση για τις πτήσεις εντός της ίδιας περιόδου, αλλά αυτή καθαυτή η εκδήλωση λαμβάνει χώρα κατά την επόμενη περίοδο αναφοράς.
  2. Μια χορηγία για μια εκδήλωση δίνεται κατά τη διάρκεια μιας περιόδου αναφοράς, αλλά αφορά σε εκδήλωση που θα λάβει χώρα κατά την επόμενη περίοδο αναφοράς.
  3. Ένας ομιλητής απασχολείται σε μια εκδήλωση που γίνεται στο τέλος μιας περιόδου αναφοράς, αλλά το τιμολόγιο λαμβάνεται και η αμοιβή καταβάλλεται κατά την επόμενη περίοδο αναφοράς.  
  4. Ένας Επαγγελματίας Υγείας συνάπτει μια μακροπρόθεσμη σύμβαση παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με τη Bayer, η οποία διαρκεί 18 μήνες.

Μεθοδολογία

Θα δημοσιεύσουμε τη μεταφορά αξιών σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες:

Στην περίπτωση βραχυπρόθεσμων δραστηριοτήτων εντός ενός καθορισμένου χρονικού πλαισίου (π.χ. συνέδρια ή άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις), η ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας είναι καθοριστική. Σε περίπτωση μακροπρόθεσμων δραστηριοτήτων, η ημερομηνία ανάρτησης του σχετικού τιμολογίου καθορίζει την περίοδο αναφοράς. Οι δωρεές αναφέρονται πάντα εντός της περιόδου κατά την οποία γίνονται.

Εάν το τιμολόγιο για μια βραχυπρόθεσμη δραστηριότητα δε παραληφθεί εγκαίρως προκειμένου η μεταφορά αξιών να συμπεριληφθεί σε μια αναφορά, το ποσό θα δημοσιοποιηθεί στην επόμενη αναφορά.

Για τα προαναφερθέντα παραδείγματα, η μεθοδολογία οδηγεί στα παρακάτω αποτελέσματα:

  1. Καθώς η εκδήλωση είναι μια βραχυπρόθεσμη δραστηριότητα, όλες οι σχετικές μεταφερόμενες αξίες θα αναφερθούν εντός της περιόδου αναφοράς κατά την οποία λαμβάνει χώρα η εκδήλωση.
  2. Καθώς η εκδήλωση είναι μια βραχυπρόθεσμη δραστηριότητα, η χορηγία θα αναφερθεί  εντός της περιόδου αναφοράς κατά την οποία λαμβάνει χώρα η εκδήλωση.
  3. Εφόσον ο ομιλητής απασχολείται για μια συγκεκριμένη εκδήλωση, η αποζημίωση θα αναφερθεί εντός της περιόδου αναφοράς κατά την οποία έλαβε χώρα η εκδήλωση. Μόνο εάν το τιμολόγιο παραληφθεί με μεγάλη καθυστέρηση, η αναφορά του θα αναβληθεί μέχρι την επόμενη περίοδο αναφοράς.  
  4. Αφού η σύμβαση παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών αφορά σε μια μακροπρόθεσμη δραστηριότητα, οι μεταφερόμενες αξίες σύμφωνα με την εν λόγω σύμβαση θα αναφέρονται εντός της περιόδου κατά την οποία παραλαμβάνονται τα τιμολόγια για συγκεκριμένες δραστηριότητες. 

Εάν η μεθοδολογία αναφοράς αλλάξει, υπό την έννοια ότι μια δράση που, σύμφωνα με τους προηγούμενους κανονισμούς, θα είχε δημοσιευθεί κατά την επόμενη περίοδο αναφοράς, δημοσιευόταν, σύμφωνα με τους τροποποιημένους κανονισμούς, κατά την προηγούμενη περίοδο αναφοράς, θα συνεχίσουμε να δημοσιεύουμε τις μεταφερόμενες αξίες κατά την επόμενη περίοδο αναφοράς. Αυτό σημαίνει ότι οι όποιες αλλαγές στη μεθοδολογία μας δε θα οδηγήσουν σε αποτυχία δημοσίευσης των λεπτομερειών των όποιων μεταφερόμενων αξιών  υπόκεινται σε απαιτήσεις περί δημοσίευσης.

Ερώτηση

Τι κάνουμε στην περίπτωση δημοσίευσης λεπτομερειών μιας μεταφοράς αξιών που γίνεται σε σχέση με μια σύμβαση που διαρκεί επί σειρά ετών;

Παράδειγμα

Αυτή η κατάσταση μπορεί να προκύψει, για παράδειγμα, εάν συνάψουμε μια συμφωνία με ένα γιατρό η οποία θα έχει διάρκεια ισχύος από 1 Ιουλίου 2015 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018, και η οποία συνεπάγεται μια συνολική αμοιβή/δαπάνη 3.500 Ευρώ για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών που καταβάλλεται τμηματικά. 

Μεθοδολογία

Σε μια τέτοια περίπτωση, θα δημοσιοποιούμε τις μεμονωμένες χρηματικές αποζημιώσεις με βάση την ημερομηνία κατά την οποία λαμβάνουμε  τα αντίστοιχα τιμολόγια. Οι λεπτομέρειες εξαρτώνται από τη σύμβαση με το σύμβουλο (π.χ. ποιες υπηρεσίες έχουν συμφωνηθεί και για ποιο χρονικό διάστημα, τι ποσά προβλέπονται για αυτές τις υπηρεσίες, κλπ.).  

Ερώτηση

Τι κάνουμε σε περιπτώσεις που έχουμε συμβάσεις χορηγιών με διάφορους επιστημονικούς υγειονομικούς φορείς;

Μεθοδολογία

Γενικά, δημοσιεύουμε τις λεπτομέρειες των χορηγιών σε μεμονωμένη βάση, σύμφωνα με τον Κώδικα Δημοσιοποίησης της EFPIA και την τοπική νομοθεσία. Εάν κάποια συγκεκριμένη χορηγία μπορεί να επιμεριστεί κατ’ αναλογία στους σχετικούς οργανισμούς, κάθε μερίδιο θα δημοσιευθεί κάτω από το όνομα του αντίστοιχου φορέα. 

Εάν ένας τέτοιος επιμερισμός δεν είναι εφικτός, θα θεωρήσουμε ότι κάθε οργανισμός λαμβάνει ένα ίσο μερίδιο και θα προβούμε στην ανάλογη δημοσίευση.  

Ερώτηση

Τι κάνουμε εάν η μεταφορά αξιών γίνεται προς συμβεβλημένους ερευνητικούς οργανισμούς;

Πλαίσιο

Οι συμβεβλημένοι / κλινικοί ερευνητικοί οργανισμοί είναι ερευνητικοί οργανισμοί που παρέχουν σχεδιασμό κλινικών μελετών και εκτελεστικές υπηρεσίες στις εταιρείες του φαρμακευτικού τομέα έναντι αμοιβής.

Μεθοδολογία

Γενικά δε δημοσιεύουμε λεπτομέρειες σχετικά με την αποζημίωση υπηρεσιών προς συμβεβλημένους ερευνητικούς οργανισμούς των οποίων τις υπηρεσίες διατηρούμε. Ωστόσο, θα αναφέρουμε μεταφορά αξιών εάν: 

  • συμβεβλημένος ερευνητικός οργανισμός αποτελείται από επαγγελματίες υγείας ή διατηρεί συνδέσμους με κάποιο ιατρικό ίδρυμα (όπως ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο ή έναν δημόσιο οργανισμό). Σε αυτή την περίπτωση, ο ερευνητικός οργανισμός εκλαμβάνεται ως επιστημονικός υγειονομικός φορέας και οι λεπτομέρειες της όποιας μεταφοράς αξιών προς αυτόν θα δημοσιεύονται από εμάς με βάση τους γενικούς κανόνες.
  • ο συμβεβλημένος ερευνητικός οργανισμός χρησιμοποιείται για έμμεση μεταφορά αξιών προς επαγγελματίες υγείας (μετακυλιόμενα κόστη). Σε τέτοια περίπτωση, θα δημοσιεύουμε τις εν λόγω μεταφερόμενες αξίες σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες.

Ερώτηση

Τι κάνουμε σχετικά με τη δημοσίευση μεταφερόμενων αξιών προς πανεπιστήμια και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα;

Μεθοδολογία

Τα πανεπιστήμια και τα άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα δε βρίσκονται εντός του πεδίου εφαρμογής του Κώδικα Δημοσιοποίησης της EFPIA αυτού καθ’ αυτού. Όμως, θα δημοσιεύουμε λεπτομέρειες τέτοιων μεταφερόμενων αξιών σε περίπτωση που βρίσκουν έμμεσα το δρόμο τους προς κάποιο επιστημονικό υγειονομικό φορέα, όπως ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο, ή έναν ή περισσότερους επαγγελματίες υγείας. Σε τέτοια περίπτωση, θα δημοσιεύουμε τις λεπτομέρειες κάθε μιας από αυτές τις δράσεις κάτω από το όνομα του πανεπιστημίου ή άλλου εκπαιδευτικού ιδρύματος στο οποίο χορηγούνται.

Ερώτηση

Τι κάνουμε εάν η μεταφορά αξιών γίνεται έμμεσα προς επαγγελματίες υγείας ή επιστημονικούς υγειονομικούς φορείς μέσω τρίτων;

Μεθοδολογία

Σε περίπτωση που αντιληφθούμε ότι οι μεταφερόμενες από εμάς αξίες προς κάποιον τρίτο μεταβιβάζονται σε επαγγελματίες υγείας ή επιστημονικούς υγειονομικούς φορείς, ή ότι τα εν λόγω άτομα έχουν ωφεληθεί από αυτές, θα δημοσιεύσουμε τις λεπτομέρειες κάθε μιας από αυτές τις δράσεις κάτω από το όνομα του εμπλεκόμενου επαγγελματία υγείας ή επιστημονικού υγειονομικού φορέα. Οι συμβάσεις που συνάπτουμε με τρίτους περιλαμβάνουν την υποχρέωσή τους να μας αναφέρουν τα σχετικά δεδομένα όσο λεπτομερώς απαιτείται. Οι συμβεβλημένοι εταίροι μας υποχρεούνται, επίσης, να εξασφαλίζουν ότι τέτοιου τύπου μεταβιβάσεις πληροφοριών είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία περί απορρήτου δεδομένων.

Ερώτηση

Τι κάνουμε σχετικά με τη δημοσίευση λεπτομερειών δαπανών μεταφοράς/μετακίνησης για κοινή μεταφορά/μετακίνηση ή για τη μεταφορά/μετακίνηση ομάδων επαγγελματιών υγείας;

Νομικό Πλαίσιο

Σύμφωνα με τον Κώδικα Δημοσιοποίησης της EFPIA δεν είναι απαραίτητος ο επιμερισμός των δαπανών που καταβάλλονται με τη μορφή εξόδων μεταφοράς μιας ομάδας επαγγελματιών υγείας σε μεμονωμένους επαγγελματίες εντός αυτής της ομάδας. Για παράδειγμα, δημοσιεύεται μόνο το συνολικό ποσό του κόστους μιας μετακίνησης με λεωφορείο για μια ομάδα επαγγελματιών υγείας και δε μοιράζεται ανάλογα με τα άτομα που εμπλέκονται. 

Μεθοδολογία

Η Bayer δημοσιεύει τα κόστη για ομαδικές μετακινήσεις με τη μορφή συγκεντρωτικού ποσού (χωρίς αναφορά σε μεμονωμένους Επαγγελματίες Υγείας), εάν ο προσδιορισμός μεμονωμένων συμμετεχόντων δεν είναι εφικτός για οργανωτικούς λόγους.

III. Ερωτήσεις επί της αναφοράς

Ερώτηση

Τι κάνουμε σχετικά με τη δημοσίευση δωρεών προς νοσοκομεία ή κλινικές;

Παράδειγμα

Σε αυτή την περίπτωση είναι δυνατόν η δωρεά να γίνεται γενικά προς το νοσοκομείο ή την κλινική, ή προς ένα τμήμα ή μία μονάδα εντός του ιδρύματος, όπως η ογκολογική μονάδα.

Μεθοδολογία

Εάν η δωρεά προορίζεται σαφώς για ένα συγκεκριμένο τμήμα ή μονάδα ενός νοσοκομείου και το εν λόγω τμήμα αποτελεί ξεχωριστό νομικό πρόσωπο, τότε θα δημοσιεύουμε τις λεπτομέρειες της δωρεάς καθώς και το όνομα του τμήματος. Στην περίπτωση που η δωρεά γίνεται γενικά προς το νοσοκομείο, ή εάν το τμήμα δεν αποτελεί ξεχωριστό νομικό πρόσωπο, θα δημοσιεύουμε τη δωρεά κάτω από το όνομα του νοσοκομείου.

 

 

 

Ερώτηση

Ποια δεδομένα δημοσιεύουμε σχετικά με τις συμφωνίες χορηγιών;

Νομικό πλαίσιο

Χορηγία σύμφωνα με τον Κώδικα Δημοσιοποίησης της EFPIA / την τοπική νομοθεσία είναι η όποια συμφωνία όπου η Bayer προβαίνει σε μια χορηγία με επαρκές αντίτιμο (π.χ. να αναφέρεται ως χορηγός μιας εκδήλωσης). Σύμφωνα με τον Κώδικα Δημοσιοποίησης της EFPIA, μόνο εκδηλώσεις που οργανώνονται από ή για λογαριασμό ενός επιστημονικού υγειονομικού φορέα εμπίπτουν στο πεδίο των υποχρεώσεων περί αναφοράς. 

Η προσέγγισή μας

Δημοσιεύουμε ολόκληρο το ποσό της χορηγίας που έχει συμφωνηθεί στην υποκείμενη σύμβαση χορηγίας. Το ποσό χορηγίας καθορίζεται με βάση τη δίκαιη τιμή αγοράς για την αποκτηθείσα ανταμοιβή. 

 

 

 

Ερώτηση

Ποιες ορίζουμε ως επιστημονικές ή εκπαιδευτικές εκδηλώσεις;

Μεθοδολογία

Χαρακτηρίζουμε ως επιστημονικές και εκπαιδευτικές τις όποιες εκδηλώσεις (π.χ. συνέδρια, διασκέψεις, συμπόσια, κλπ.) εστιάζουν στην παροχή ιατρικών ή επιστημονικών πληροφοριών ή χρησιμεύουν στην περαιτέρω ιατρική εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας.

 

 

 

Ερώτηση

Τι κάνουμε σχετικά με τη δημοσίευση των εξόδων που καλύπτουμε για τη συμμετοχή επαγγελματιών υγείας ή επιστημονικών υγειονομικών φορέων σε εξωτερικές επιστημονικές ή εκπαιδευτικές εκδηλώσεις;

Μεθοδολογία

Γενικά, δημοσιεύουμε την πληρωμή των εξόδων συμμετοχής ως μεταφορά αξιών προς τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες υγείας, στο τμήμα που προορίζεται για τα ‘έξοδα/ κόστη εγγραφής’. Το συνολικό ποσό τέτοιων εξόδων που καταβάλλεται κατά την περίοδο αναφοράς θα δημοσιεύεται για κάθε επαγγελματία υγείας ξεχωριστά. Τα έξοδα αυτά μπορεί επίσης να αναφέρονται σε σχέση με κάποιο επιστημονικό υγειονομικό φορέα, π.χ. εάν η Bayer υποστηρίζει τη συμμετοχή ενός συγκεκριμένου αριθμού ιατρών που εργάζονται σε ένα νοσοκομείο και το νοσοκομείο επιλέξει τους συμμετέχοντες. Σε αυτή την περίπτωση, παραλήπτης της παροχής θεωρείται το νοσοκομείο.

 

 

 

 

 

 

Ερώτηση

Ποια κόστη δημοσιεύουμε όταν καλύπτουμε έξοδα μετακίνησης και διαμονής σχετικά με επιστημονικές και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις;

Μεθοδολογία

Σε αυτή την κατηγορία αναφέρουμε την κάλυψη των όποιων εξόδων μετακίνησης και διαμονής που αφορούν σε επαγγελματίες υγείας και επιστημονικούς υγειονομικούς φορείς που δεν έχουν σχέση με υπηρεσίες ή δραστηριότητες Έρευνας & Ανάπτυξης. Αυτά περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, έξοδα για πτήσεις, τρένα, ταξί και ξενοδοχεία.

Εάν οι μετακινήσεις οργανώνονται μέσω ενός εξωτερικού ταξιδιωτικού γραφείου, τα διοικητικά κόστη του εν λόγω γραφείου δε θα αναφέρονται. Ένα τέτοιο γραφείο έχει τη συμβατική υποχρέωση να μας παρέχει πληροφόρηση σχετικά με το ποιες αξίες έχουν όντως μεταφερθεί προς μεμονωμένους συμμετέχοντες.  

 

 

 

 

 

 

Ερώτηση

Τι κάνουμε σχετικά με τη δημοσίευση λεπτομερειών σχετικά με τη μεταφορά αξιών, εάν μια επιστημονική ή εκπαιδευτική εκδήλωση οργανώνεται από ένα γραφείο εκδηλώσεων;

Μεθοδολογία

Εάν μια εκδήλωση (συνέδριο, διάσκεψη, συμπόσιο, κλπ.) οργανώνεται από ένα γραφείο εκδηλώσεων και η μεταφορά αξιών γίνεται προς αυτό το γραφείο αλλά η εκδήλωση συνδέεται σαφώς με έναν επιστημονικό υγειονομικό φορέα, δημοσιεύουμε τις λεπτομέρειες της εν λόγω δράσης κάτω από το όνομα του εν λόγω επιστημονικού υγειονομικού φορέα. Κατά κανόνα, αναφέρουμε ολόκληρο το ποσό της χορηγίας. Μόνο εάν έχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες ότι στον οργανισμό μεταβιβάζεται ένα περιορισμένο ποσό, αναφέρουμε μόνο αυτό το περιορισμένο ποσό. Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, εάν ο επιστημονικός υγειονομικός φορέας έχει παραχωρήσει την άδεια για το όνομα μιας παραδοσιακής εκδήλωσης και λαμβάνει μόνο ένα ποσοστό των χορηγιών ως τέλη χορήγησης αδείας.  

 

 

 

 

 

 

Ερώτηση

Δημοσιεύει η Bayer τα κόστη των εσωτερικών επιστημονικών ή εκπαιδευτικών εκδηλώσεων;

Μεθοδολογία

Ως εσωτερικές ορίζονται οι εκδηλώσεις που οργανώνονται από την ίδια τη Bayer. Η Bayer δε χρεώνει έξοδα συμμετοχής για τις δικές της εκδηλώσεις, συνεπώς δεν μεταφέρονται αξίες από αυτή την άποψη. Εάν αναλάβουμε τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των ατόμων που παρακολουθούν τις εσωτερικές μας εκδηλώσεις, οι λεπτομέρειες των εν λόγω εξόδων θα δημοσιευθούν γνωστοποιώντας και το όνομα του εμπλεκόμενου επαγγελματία υγείας στην κατηγορία που παρέχεται για το σκοπό αυτό.

 

 

 

 

 

 

Ερώτηση

Ποιες μεταφερόμενες αξίες καταγράφουμε ως αμοιβές παροχής υπηρεσιών και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών;

Νομικό πλαίσιο

Οι αμοιβές για υπηρεσίες και για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προκύπτουν από τις αντίστοιχες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Θεωρούμε ότι αυτές είναι οι όποιες μεταφερόμενες αξίες γίνονται για το όποιο είδος παρεχόμενης υπηρεσίας, η οποία δεν καλύπτεται από κάποια άλλη κατηγορία αναφοράς του Κώδικα Δημοσιοποίησης της EFPIA ή/και της τοπικής νομοθεσίας.   

Η προσέγγισή μας

Στην κατηγορία αμοιβές υπηρεσιών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, καταγράφουμε την όποια μεταφορά αξιών (χρηματική ή μη) που γίνεται ως αντίτιμο για υπηρεσίες που παρέχονται από έναν επαγγελματία υγείας ή έναν επιστημονικό υγειονομικό φορέα. Καθώς η εξειδικευμένη γνώση των επαγγελματιών υγείας και των επιστημονικών υγειονομικών φορέων είναι καθοριστικής σημασίας για την προώθηση της επιστήμης και της φροντίδας των ασθενών, οι υπηρεσίες που παρέχονται από ειδικούς θα αποζημιώνονται σύμφωνα με τη δίκαιη τιμή αγοράς.

Γενικά, οι αμοιβές για υπηρεσίες είναι αυτές που καταβάλλονται για απασχόληση ομιλητών ή παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Εάν οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι σχετικές με δραστηριότητες του πεδίου της κατηγορίας ‘Έρευνα και Ανάπτυξη’, οι αμοιβές θα αναφέρονται σε αυτή την κατηγορία.

 

 

 

Ερώτηση

Τι κάνουμε σχετικά με τη δημοσιοποίησης των εξόδων που αφορούν σε αμοιβές παροχής υπηρεσιών για PSP;

Η προσέγγισή μας

Σε αυτό το τμήμα δημοσιεύουμε όλα τα έξοδα που αφορούν σε τέτοιου είδους υπηρεσίες.  Παρακαλώ σημειώστε ότι βάσει του ορισμού ενός Επιστημονικού Υγειονομικού Φορέα, εταιρίες που παρέχουν πρόγραμμα εκπαίδευσης υποστήριξης ασθενών συγκαταλέγονται ως ΕΥΦ και υπόκεινται σε δημοσιοποίηση.

 

 

 

Ερώτηση

Τι κάνουμε σχετικά με τη δημοσίευση των επενδύσεων που αφορούν σε δραστηριότητες Έρευνας & Ανάπτυξης;

Η προσέγγισή μας

Εάν οι επενδύσεις σχετίζονται με δραστηριότητες Έρευνας & Ανάπτυξης, θα δημοσιεύουμε μόνο τη συνολική μεταφερόμενη αξία χωρίς να διευκρινίζουμε το όνομα του παραλήπτη. Το συνολικό ποσό για όλες τις επενδύσεις στον τομέα Έρευνας & Ανάπτυξης θα δημοσιεύεται στην αναφορά ως ένα συγκεντρωτικό ποσό. 

 

 

 

 

 

 

Ερώτηση

Ποιες επενδύσεις αναφέρονται στην κατηγορία Έρευνα & Ανάπτυξη;

Η προσέγγισή μας

Σε ότι αφορά στην κατηγορία ‘Έρευνα & Ανάπτυξη’, θα δημοσιεύουμε μόνο εκείνες τις επενδύσεις που έχουν σχέση με μελέτες σχετικές με την έγκριση του φαρμάκου. Αυτές είναι οι όποιες μελέτες απαιτούνται προκειμένου να εξασφαλισθεί η έγκριση κυκλοφορίας για ένα φαρμακευτικό προϊόν ή η επιτήρηση μετά τη διάθεση στην αγορά. Θεωρούμε ότι αυτό περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την εφαρμογή μη κλινικών μελετών (σύμφωνα με τις Αρχές Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής του ΟΟΣΑ), κλινικές μελέτες φάσεων I έως IV (σύμφωνα με την Οδηγία 2001/20/EC) και μη παρεμβατικές μελέτες όπως ορίζονται στον Κώδικα Δημοσιοποίησης της EFPIA. Συμπεριλαμβάνουμε, επίσης, όποιες μελέτες είναι απαραίτητες καθώς καταδεικνύουν το πρόσθετο όφελος ενός φαρμακευτικού προϊόντος και αποδεικνύουν ή ισχυρίζονται ότι τα απαιτούμενα έξοδα πρέπει να επιστραφούν.

 

 

 

 

 

 

Ερώτηση

Τι κάνουμε σχετικά με τη δημοσίευση μεταφερόμενων αξιών που αφορούν σε βασική έρευνα;

Η προσέγγισή μας

Καθώς η βασική έρευνα είτε στοχεύει στην ανάπτυξη νέων προϊόντων είτε αφορά σε ένα συγκεκριμένο προϊόν και έχει σκοπό να επεκτείνει το πεδίο χρήσης του, δημοσιεύουμε τη συνολική αξία των επενδύσεων στην κατηγορία ‘Έρευνα & Ανάπτυξη’.  

Εάν διεξάγουμε βασική έρευνα που δε συνδέεται με την ανάπτυξη νέων ή τη βελτίωση υπαρχόντων προϊόντων και που είναι γενικού χαρακτήρα,  τη δημοσιεύουμε στην κατηγορία ‘Συμβάσεις Παροχής Υπηρεσιών’ και όχι στην κατηγορία ‘Έρευνα & Ανάπτυξη’.

Εάν, ωστόσο, υποστηρίζουμε μια βασική έρευνα με τη μορφή δωρεών προς ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο, για παράδειγμα, δημοσιεύουμε τις αντίστοιχες μεταφερόμενες αξίες στην κατηγορία ‘Χρηματικές Δωρεές /Δωρεές σε Είδος’.